Statut Dialog.NGO

Północno – Wschodnie Stowarzyszanie Wspierania i Rozwoju Inicjatyw DIALOG

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1
Północno — Wschodnie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Inicjatyw „Dialog” zwane w treści Statutu Stowarzyszeniem ustanowione zostało przez liderów bartoszyckiego Koła Stowarzyszenia „Tratwa”.

§ 2
Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Bartoszyce.

§ 3
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich, mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 5
Do Stowarzyszenia mogą należeć i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego małoletni w weku 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 6
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo tworzenia w liczbie nieograniczonej:
a) kół,
b) sekcji,
c) terenowych jednostek organizacyjnych zwanych dalej Oddziałami.

§ 8
Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§ 9
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez organy administracji państwowej.

§ 10
Część druga Rozdziału IV „Struktura organizacyjna Oddziałów” i § 22, wchodzą w życie w momencie powołania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia pierwszego Oddziału i obowiązują do momentu rozwiązania ostatniego istniejącego Oddziału.

§ 11
Od momentu powołania przez Zarząd Główny pierwszego Oddziału, aż do momentu rozwiązania ostatniego istniejącego Oddziału, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.

ROZDZIAL 11 – Cele i środki działania

§ 12
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reintegracja społeczna zmarginalizowanych grup młodzieżowych.
2. Wspieranie procesu emancypacji życiowej młodego pokolenia.
3. Zwiększanie poczucia podmiotowości młodzieży i jej zdolności do samo organizacji.
4. Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz młodzieży.

§ 13
Cele określone w § 12 Stowarzyszenie realizuje się poprzez:
1. Organizację imprez kulturalnych i akcji społecznych.
2. Prowadzenie systematycznej działalności szkoleniowej i konsultacyjnej.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawczej.
4. Organizację międzynarodowej współpracy młodzieży.

ROZDZIAŁ III – Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 14
Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:
a) zwyczajne,
b) honorowe,
c) wspierające.

§ 15
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walne Zebranie Delegatów, osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna.
4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Zarządu Głównego.

§ 16
Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, prawo do wyboru władz Oddziału Stowarzyszenia działającego na terenie ich zamieszkania,
b) prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych,
c) prawo posiadania legitymacji i noszenie odznaki członkowskiej,
d) korzystanie z opieki, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 17
Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu oraz wykonywanie uchwał Zarządu Głównego, a w momencie funkcjonowania Oddziałów także władz Oddziału Stowarzyszenia działającego na ich terenie zamieszkania,
b) aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

§ 18
Prawa i obowiązki określone w § 16 i 17 nie przysługują członkom wspierającym.

§ 19
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia,
b) skreślenia z listy członków,
c) wykluczenia.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy. Wykluczanie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
a) naruszenia postanowień STATUTU,
b) uchwał Walnego Zebrania Członków. a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walnego Zebrania Delegatów.
c) uchwał Zarządu Głównego,
d) uchwał władz Oddziału Stowarzyszenia działającego na ich terenie zamieszkania,
e) pozbawienie praw publicznych.
3. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. a w momencie funkcjonowania Oddziałów do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu .

ROZDZIAL IV – Organy Stowarzyszenia

Część pierwsza — Główne

§ 20
1. Władzami Głównymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Rada Nadzorcza.
2. Kadencja władz trwa 3 lata

§ 21
Funkcja członka Zarządu Głównego i Rady Nadzorczej nie może być łączona.

WYBÓR I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW / DELEGATÓW

§ 22
1. Delegata Oddziału Stowarzyszenia na Walne Zebranie Delegatów powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków danego Oddziału lub Zarząd tego Oddziału, pozostawiając decyzję do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
2. Delegatem Oddziału na Walne Zebranie Delegatów jest pełnoletni członek stowarzyszenia zamieszkujący i działający na terenie tego Oddziału Stowarzyszenia
3. Delegata powołuje się pierwszej kadencji na okres 1 roku a na 2 lata w następnych

§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo — Wyborcze Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów odbywa się co 3 lata, zwołuje je Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Zebranie Delegatów zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Główny Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów winno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty wniosku.
4. Zawiadomienia o Walnych Zebraniach Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów muszą być rozesłane nie później niż 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia I zawierać poprawny porządek obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane
6. Walne Zebrania Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów, rozpoczynają się w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków / delegatów poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków / delegatów.
7. Walne zebranie Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
8. Każdy Oddział ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę wydelegowanych osób.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie decyduje głos Prezesa
10. Głosowania są jawne.

§ 24
Walne Zebranie Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów, uchwala:
a) porządek dzienny i regulamin Walnego Zebrania,
b) uchwala kierunek działania Stowarzyszenia i poszczególnych Oddziałów,
c) udziela na wniosek Rady Nadzorczej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
d) wybiera Prezesa, Zarząd i Radę Nadzorczą,
e) nadaje honorowe członkostwo Stowarzyszenia,
f) podejmuje uchwałę w sprawie zmian Statutu,
g) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub Oddziału,
h) ustala wysokość składki członkowskiej.
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

§ 25
W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:

  • Prezes,
  • wice Prezes,
  • sekretarz,
  • skarbnik,
  • członek.

§ 26
Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes.

§ 27
W skład Zarządu Głównego wchodzą osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych

§ 28
Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów Walnymi Zebraniami Delegatów i odpowiada za swoją pracę i jej wyniki przed tymi zebraniami.

§ 29
W przypadku brakującego miejsca w Zarządzie Głównym dokonuje się uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walnym Zebraniu Delegatów .

§ 30
Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy :
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walnego Zebrania Delegatów,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie jego działania i występowania w jego imieniu,
c) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walnego Zebrania Delegatów,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Głównej Siedziby Stowarzyszenia,
e) kontrolowanie i opiniowanie działań Oddziałów Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g) opracowanie planu działalności, sprawozdań i preliminarzy budżetowych dla Oddziału Głównego i całości Stowarzyszenia,
h) powoływanie oddziałów, kół i sekcji.

RADA NADZORCZA

§ 31
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków Stowarzyszenia.
2. W momencie powstania oddziałów, składa się przewodniczących Komisji Rewizyjnych wszystkich Oddziałów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia wybierają z pośród siebie przewodniczącego.

§ 32
1. W przypadku brakującego miejsca w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia dokonuje się uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. W momencie funkcjonowania Oddziałów, uzupełnienia do Rady Nadzorczej Stowarzyszenia dokonuje się spośród przewodniczących Komisji Rewizyjnych Oddziałów i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 33
1. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia kontroluje i ocenia co najmniej raz w roku całokształt jego działalności. ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia ze swej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Walnemu Zebraniu Delegatów.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Część druga — Struktura organizacyjna Oddziałów

§ 34
1. Władzą Oddziału Stowarzyszenia jest.
a) Walne Zebranie Członków Oddziału.
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału,
2. Kadencja władz trwa 3 lata

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 35
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków danego Oddziału, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału odbywa się co 3 lata. zwołuje je Zarząd tego Oddziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd tego Oddziału z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad. Zwołane Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału winno nastąpić w Ciągu 3 miesięcy od daty wniosku .
4. Zawiadomienia o Walnych Zebraniach Członków Oddziału muszą być rozesłane nie później niż 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia i zawierać poprawny porządek obrad
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje przede wszystkim nad sprawami. dla których zostało zwołane.
6. Walne Zebranie Członków Oddziału rozpoczynają się w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków tego Oddziału uprawnionych do głosowania. a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków Oddziału
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, a przy równe] liczbie decyduje głos Koordynatora Oddziału
8. Głosowania są jawne.

§ 36
Walne Zebranie Członków Oddziału
a) uchwala porządek dzienny i regulamin Walnego Zebrania,
b) uchwala kierunek działania Oddziału Stowarzyszenia,
c) udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
d) wybiera Koordynatora, Zarząd i Komisje Rewizyjną Oddziału,
e) uchwala projekt dotyczący rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia i przedstawia go Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 37
W skład Zarządu Oddziału Stowarzyszenia wchodzą

  • Koordynator Oddziału,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,
  • 2 członków

§ 38
Funkcja członka Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej nie może być łączona.

§ 39
W składzie Zarządów Oddziałów większość stanowią osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 40
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków odpowiada za swoją pracę i jej wyniki przed tymi zebraniami. Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

§ 41
W przypadku brakującego miejsca w Zarządzie Oddziału dokonuje się uzupełnienia spośród członków tego Oddziału stowarzyszenia i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 42
Do Zarządu Oddziału należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów i Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
c) reprezentowanie Oddziału na terenie Jego działania i występowania w jego imieniu,
d) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków Oddziału.
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału.
f) opracowanie planu działalności , sprawozdań i preliminarzy budżetowych Oddziału.
g) wydelegowanie przedstawicieli Oddziału na Walne Zebranie Delegatów

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 43
1. Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje i ocenia co najmniej raz w roku całokształt jego działalności. ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału a następnie przedstawia je na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku

§ 44
W przypadku brakującego miejsca w Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonuje się uzupełnienia spośród członków Oddziału i pozostawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału

§ 45
Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia składa Się z trzech członków. w tym Przewodniczącego

ROZDZIAŁ V – Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 46
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 47
1. Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, spadków, zapisów i darowizn,
c) dochodów z działalności statutowej,
d) dochodów z działalności gospodarczej,
e) odsetek bankowych.

§ 48
Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne i majątkowe wymagają:
1. W wypadku Oddziałów Stowarzyszenia, podpisania przez dwóch członków zarządu tego Oddziału w tym Koordynatora oraz poinformowania Prezesa Stowarzyszenia o posunięciu.
2. W wypadku Oddziału Głównego podpisania przez dwóch członków Zarządu Głównego w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 49
1. Uchwała Walnego Zebrania Członków, a w momencie funkcjonowania Oddziałów, Delegatów w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, rozwiązania Oddziału lub rozwiązania Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy w pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe

§ 50
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.