DIALOG.NGO

Wspieranie i rozwój inicjatyw

Nasza misja to rozwój i wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych

Kim jesteśmy

Wspieramy rozwój & Społeczności lokalne

Nasze działania kierujemy na wsparcie inicjatyw lokalnych w szczególności uwzględniając wsparcie działań mogących podnieść jakość życia całych rodzin. Misją naszej organizacji jest umożliwianie rozwoju organizacjom pozarządowym, których działania wpływają na rozwój całych społeczności.

„Wspieramy i rozwijamy lokalne społeczności a także budujemy potencjał organizacji pozarządowych.”

Artur Ziemacki, CEO Dialog.NGO

Organizacje i działania, które wspieramy

Codziennie wspieramy i pomagamy w rozwoju!

SEE-NET Sieć

SEE-NET (Social Economy Entity Network) to sieć organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Polski i Europy. Celem Sieci SEE-NET jest wsparcie technologiczne NGO oraz wzmocnienie podmiotowości i niezależności.

Wędrujący Piec Chlebowy

Grupa mobilnych piekarzy, która prowadzi warsztaty i pokazy pieczenia chleba. Celem ich pracy jest przywrócenie umiejętności pieczenia chleba w domach rodzinnych oraz reaktywacja ginących zawodów.

Dobra Ekonomia

Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA jest przedsiębiorstwem społecznym działającym na zasadzie NON PROFIT. Członkowie i pracownicy wytwarzają usługi i produkty, które umożliwiają godnie żyć i przeciwdziałać problemowi bezrobocia.

Grupa MONUMENT

Stowarzyszenie Grupa Monument działa na rzecz społeczności lokalnej. Członkowie organizacji prowadzą wspólnie przedsiębiorstwo społeczne, którego produkty wspomagają przeciwdziałanie bezrobociu oraz służą włączeniu społecznemu.

Wędrujący Piec Chlebowy

Grupa mobilnych piekarzy, która prowadzi warsztaty i pokazy pieczenia chleba. Celem ich pracy jest przywrócenie umiejętności pieczenia chleba w domach rodzinnych oraz reaktywacja ginących zawodów.

WIRAŻ Klub Motocyklowy

Klub Motocyklowy WIRAŻ to stowarzyszenie skupiające pasjonatów motoryzacji. Jak organizacja pozarządowa prowadzą własny PUB WIRAŻ. Działają mocno na rzecz społeczności lokalnej a także na rzecz turystyki całego regionu północno – wschodniej Polski.

Nasza misja

Tworzymy strategie technologiczne dla NGO

Aby organizacja mogła skutecznie działać wymaga określenia misji i celu. DIALOG.NGO wspiera organizacje w tworzeniu programów, planów, strategii, etc. Jesteśmy specjalistami we wdrożeniach technologicznych dla organizacji pozarządowych. Stawiamy na rozwój.

Nasze cele

Cele strategiczne DIALOG.NGO

Społeczności lokalne i młode pokolenie

Wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych oraz wspieranie emancypacji życiowej młodego pokolenia.

Ekonomia społeczna

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pomocy rodzinom

Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Rozwój technologiczny i sieciowanie NGO

Wzmacnianie NGO w sferze nowych technologii a także wspieranie w tworzeniu i przystępowaniu do globalnych sieci.

Miejskia rewitalizacja

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w celu uaktywnienia tam działań na rzecz społeczności lokalnych.

Rozwoj organizacji pozarządowych

Wspieranie w rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz pożytku publicznego.

Nasz zespół

Eksperci DIALOG.NGO

Artur Ziemacki

Artur Ziemacki

CEO & CIO Dialog.NGO - Prezes Zarządu Głównego

Lider społeczny zaangażowany w przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu. Prekursor działań na rzecz ekonomii społecznej.

Paweł Karwowski

Paweł Karwowski

CFO Dialog.NGO - Wiceprezes Zarządu Głównego

Specjalista rozwiązań systemowych na rzecz podnoszenia jakości życia wspólnot, rodzin i członków społeczności lokalnych.

Jan Czarny

Jan Czarny

COO Dialog.NGO - Sekretarz Zarządu Głównego

Ekspert w dziedzinie budowania i zarządzania zespołami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych a także wspólnot lokalnych.

Referencje

Inni o naszej pracy

„Wsparcie ekspertów i specjalistów ze stowarzyszania Dialog.NGO jest dla WIRAŻU bardzo ważne. Dialog.NGO polecamy każdej organizacji pozarządowej jako partnera.”

Krzysztof Kaliszuk

Prezes, Stowarzyszenie WIRAŻ

„Liderzy Dialog.NGO to wysokiej klasy specjaliści w rozwijaniu organizacji pozarządowych. DOBRA EKONOMIA codziennie korzysta ze wsparcia ekspertów Dialog.NGO”

Anna Ziemacka

Kierownik Biura, DOBRA EKONOMIA

„Polecamy współpracę z zespołem ekspertów i specjalistów Dialog.NGO. Działania przez nich prowadzone podnoszą jakość życia członków społeczności lokalnych”

Agnieszka Karwowska

Członek Zarządu, Grupa MONUMENT

Z życia stowarzyszenia Dialog.NGO

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 19 lutego 2018 roku odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków. Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia oraz nowe członkinie Rady Nadzorczej. Do zarządu weszli: Artur Ziemacki - Prezes Zarządu Paweł Karwowski -...

Strona internetowa Stowarzyszenia

Stworzyliśmy stroną internetową stowarzyszenia DIALOG aby móc przybliżyć działania jakimi się zajmujemy. Zależy nam na budowaniu wizerunku sektora pozarządowego jako profesjonalnego partnera we współpracy. Chcemy promować podejście jakościowe w działaniach społecznych. Dbamy o wizerunek NGO.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedzaj naszą stronę internetową i nasze kanały społecznościowe.
Zapraszamy Cię też bezpośrednio do naszego biura lub zapisania się do naszego newslettera.